parallax background
 

Centar za ženska pravaNevladino udruženje “Centar za ženska prava” (CŽP), sa sjedištem u Podgorici, osnovano je 03.05.2012. godine


Osnovni ciljevi osnivanja i djelovanja Udruženja su:
1) Promocija i zaštita ženskih ljudskih prava i rodne ravnopravnosti 2) Osnaživanje žena koje su preživjele nasilje u porodici/partnersko nasilje kroz savjetodavnu,psihološku pravnu pomoć 3) Povezivanje i saradnja sa drugim organizacijama/institucijama koje se bave zaštitom i promocijom ženskih ljudskih prava.
Ciljevi udruženja se realizuju kroz 3 programa:
1. Program javnog zastupanja :  monitoring i izvještavanje o primjeni zakona i politika u oblasti rodne ravnopravnosti i nasilja nad ženama i izrada preporuka za njihovo unaprjeđenje  predavanja ,tribine i obuke i na temu rodne ravnopravnosti i nasilja nad ženama.  učešće u radu nacionalnih tijela nadležnih za sprovođenje politika rodne ravnopravnosti u cilju unaprjeđenja njihove primjene
2. Program podrške za žene žrtve nasilja:  Inicijalno savjetovanje i podrška povjerljivog lica  Besplatna pravna pomoć i pravno zastupanje  Psihološko savjetovanje
3. Program za umjetnost i kulturu  realizacija kreativnih radionica za šivenje i sito štampu  promocija ženskog stvaralaštva

MISIJA – CŽP je neprofitna, nestranačka, nereligiozna organizacija koja se bori za suzbijanje svih oblika nasilja nad ženama i njihov pristup pravdi, razvijajući rodno-ravnopravne demokratske prakse i saradjujući sa svim relevantnim domaćim i medjunarodnim akterima.

Planovi/teme budućih akcija:
Poboljšanje radnih prava žena u Crnoj Gori
Borba protiv trgovine ljudima
Uspostavljanje održivog i efikasnog sistema zaštite i podrške žrtvama nasilja u porodici i nasilja nad ženama kroz program obuke za primjenu protokola o postupanju institucija u slučajevima nasilja
Izvještavanje o primjeni zakona i politika u oblasti rodne ravnopravnosti i nasilja nad ženama i izrada preporuka za njihovo unaprjeđenje
Osnaživanje/uključivanje mladih u ženske pokrete

Tri značajna projekta