parallax background
 

Crnogorski Ženski Lobi



Sa radom smo počele septembra 1999 god , a registrovale organizaciju 17.02 2000god. Na osnovu clana 19 Zakona o nevladinim organizacija ma("SI.1ist CG" broj 39/11), preregistracija organizacije izvršena je u Ministarstvo unutrasnjih poslova, u postupku upisa nove cinjenice u Registar nevladinih organizacija.


U Registar udruženja, Crnogorski ženski lobi upisan je pod rednim brojem 466 rubrika 4, vrsi se promjena i upisuje cinjenica 0 novom Statutu Udruienja naziva "CRNOGORSKI ŽENSKI LOBI", sa sjedistem u Podgorici. Upisom u Registar udruzenja promjene cinjenice iz tacke 1 dispozitiva Rjesenja, Nevladino udruienje naziva "CRNOGORSKI LENSKI LOBI" , izvršilo je uskladivanje Statuta sa Zakonom a nevladinim organizacijama (Sl.Iist CG" broj 39/ 11).
Organizacija ima u fokusu djelovanja i po Statutu rad na poboljšanju i implementaciji ženskih i dječijih ljudskih prava u svim segmentima porodicnog, profesionalnog , društvenog miljea Radimo i na na promovisanju mirovne , antiratne politike , nenasilnih oblika komunikacije i djelovanja sa drugim i različitim, propagiranje suživota kao i vjersku , nacionalnu , političku toleranciju , uvažavanje različitosti kao prednost i propagiranje etičkog kodeksa .
Crnogorski ženski lobi je prva i za sada jedina ženska nv organizacija na prostroru Crne Gore koja ima Medjunarodni sertifikat licenciran prema zahtjevima standarda ISO 9001: 2015, br. licence CH16/1353 ( u priloguprojekta kopije sertifikata na ekgleskom i crnogorskom jeziku )

Misija CŽL je promocija, afirmacija i zaštita ljudskih prava, posebno ženskih i dječjih prava, borba protiv svih oblika nasilja, trgovine i krijumčarenja ljudi, rasizma, šovinizma, diskriminacije i stigme, širenje ideje mira i suživota.
Zalažemo se i afirmišemo interese i unapređivanje prava ranjivih društvenih grupa,ekonomsko osnaživanje posebno žena i djece, populacije RE, mladih, samohranih majki, osoba starije životne dobi i osoba s invaliditetom, razvijajući model kvalitetne socijalne politike jednak za sve.
Vizija CŽL je težnja da svi imaju pravo na život bez nasilja, zagarantovana prava i slobode u skladu sa nacionalnim i međunarodnim standardima, posebno ranjive grupe kao što su žene i djeca. Radimo na ostvarivanju društva u kojem će biti potpune rodne ravnopravnosti, socijalne pravde , najveći nivo samosvjesnosti žena kroz rodne „politike“, adekvatne socijalne usluge i ekonomska nezavisnost žena i najveća stopa uključenosti žena u javnom i društvenom životu i na mjestima odlučivanja.

- afirmacija zenskih i djecijih ljudskih prava - da država obezbijedi besplatne zdravstvene preglede i psiho-socijalnu pomoć za sve žrtve muskog nasilja i drugih oblika nasilja nad zenama i djecom; - antidiskriminacioni zakon, rodna ravnopravnost u svim segmentima drustva - na kampanji protiv muškog nasilja i svih oblika diskriminacije prema ženama i djeci koja će biti finansirana iz državnog budžeta i koja ce se voditi permanento sa zenskim NVO koje rade na rodnoj ravnopravnosti; - da se zakoni i zakonske procedure mijenjaju u korist zaštite ženskih i dječijih ljudskih prava uz konsultaciju i aktivno ucesce predstavnica zenskih NVO - da se postojece zakonske regulative kao i nove primjenjuju *de facto i de jure* - da se broj zena u javnom i politickom zivotu i mjestima odlucivanja poveca/uvodjenje i postovanje zenskih kvota, minimum 30% zena/ - da institucije poštuju odluku žena i ne vraćaju žene u uloge iz kojih su odlučile da izađu /uloga žrtve/

Montenegrin Women’s Lobi
Tel/ fax: + 382 20 669 158, 069 454 606
E- mail: mnzenskilobi@t-com.me
Web-site: Crnogorski Ženski Lobi

Blog