parallax background
 

Ženska alijansa za razvoj



Ženska alijansa za razvoj je nevladina i neproftina organizacija, formalno registrovana 26. februara 2008. godine. Sjedište organizacije je u Nikšiću ali organizacija radi širom zemlje. U fokusu nam je posebno Nikšić i sjeverni region Crne Gore.


Misija Ženske alijanse za razvoj je dostizanje rodne ravnopravnosti na principima socijalne pravde kroz edukaciju, zagovaranje, programe podrške, i jačanje ženskog aktivizma (samoorganizovanja žena).
U narednom trogodišnjem perodu mandat ŽAR je usmjeren na unapredjenje položaja žena u društvu i ostvarivanje rodne ravnopravnosti, socijalnu inkluziju marginalizovanih i diskriminisanih grupa žena i djece, održivi razvoj i saradnju sa institucijama sistema i partnerima iz civilnog i biznis sektora.

Ciljevi Udruženja su:
- Promovisanje i zaštita opštih i specifičnih prava žena i stvaranje jednakih uslova za njihovo ravnopravno učestvovanje na svim nivoima javnog, političkog života i upravljanja.
-Unapređenje pristupa siromašnog stanovništva posebno žena finansijskim, socijalnim i pravnim uslugama.
- Doprinos unapređenju zakonske regulative i politika koje su u direktnoj ili indirektnoj vezi sa pravima i položajem žena i/ili marginalizovanih grupa stanovništva.
- Doprinos kreiranju i sprovođenju posebnih mjera i politika jednakih mogućnosti na lokalnom i nacionalnom nivou u oblastima zapošljavanja, preduzetništva, obrazovanja, obuke, zdravstvene zaštite, uslova stanovanja, informisanja, medija i kulture.
-Doprinos smanjenju siromaštva i društvenog isključivanja ugroženih grupa stanovništva (naročito žena i djece) u Crnoj Gori;
- Doprinos jačanju vladavine prava i razvijanju javnog dijaloga;
- Promovisanje održivog razvoja Crne Gore.

Tri znacajna projekta /programa
1.„Žene i diskriminacija na tržištu rada“ je visegodisnji program koji je realizovan uz podršku UNWOMEN.
Inicijativa je bila usmjerena na izmjene Zakona o radu u pogledu zabrane diksriminacije žena kod zapošljavanja i otpuštanja zbog trudnoće, sankcionisanje mobinga na poslu i seksualnog uznemiravanja (neposredno nakon projekta desile su se znacajne izmjene u zakonima – u Zakon o radu , a usvojen je i Zakon o zabrani mobinga).
- U okviru ove inicijative sprovedena je edukacija inspektora rada i zastite na radu o rodnoj ravnopravnosti.
- Nagrada za predstavnike biznis sektora „Naravno, ravnopravno“. Uspostavili smo ovu nagradu i dodjeljivana je 3 godine zaredom firmama koje su bile primjeri dobre prakse u poštovanju prava radnika /radnica i posebno koje su sprovodile rodno osvješćenu politiku.

Blog:

May 29, 2022

Poziv na memorijalno okupljanje povodom 30 godina od zločina deportacije izbjeglica

Pismo nevladinih organizacija Akcija za ljudska prava (HRA), Centar za građansko obrazovanje (CGO) i Centar za žensko i mirovno obrazovanje ANIMA, a u vezi sa memorijalnim okupljanjem […]
March 15, 2022

Vijesti Oktobar 2021

Vijesti Oktobar 2021 Kliknite ovdje da pogledate dokument.
March 15, 2022

Vijesti Septembar 2021

Vijesti Septembar 2021 Kliknite ovdje da pogledate dokument.